PROJECTEN


&

ADVIEZEN


2021
Portfolio 2021


Hieronder een aantal aansprekende projecten waar wij met plezier aan hebben mogen werken.‘De juridische bescherming van de wolf in Nederland en in een aantal andere Europese landen’.

Opdrachtgever: BIJ12

Op 7 oktober 2021 is dit rapport gepubliceerd

Zie de informatie op de website van BIJ12 . Hier kunt u ook ons rapport vinden en downloaden.


Dit rapport is in opdracht van de 12 provincies (IPO) voor BIJ12 opgesteld door Boerema & Van den Brink b.v. in samenwerking met Element advocaten, om meer duidelijkheid te geven over de juridische status van de wolf en om antwoord te geven op diverse juridische vragen die spelen in de maatschappij.
Dit rapport brengt het meest recente juridisch kader in beeld op basis van de meest recente inzichten in de feiten en cijfers over de wolf in Nederland en is mede opgesteld ter ondersteuning voor het te vormen beleid van de provincies. Het rapport draagt bij om de juiste kaders en juridische perspectieven mee te geven met betrekking tot de omgang met de wolf in Nederland.
Dit geldt onder andere voor dierhouders en natuurbeheerders, maar ook voor de bevolking in brede zin. Juist omdat hierover veel publiekelijk debat plaatsvindt.


Professioneel Team Faunabeheerders voor Fryslân?

Onderzoek en ontheffingverlening

Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Er is bij de provincie de wens om alle verjaagactiviteiten in het kader van schadebestrijding ganzen te harmoniseren. De vraag aan Boerema & van den Brink is om advies te geven op welke wijze de besluitvorming daartoe kan worden aangepast. Het advies bevat een analyse van de huidige situatie (besluiten Wnb), gekoppeld aan een voorstel voor harmonisatie teksten en voorschriften nieuwe besluitvorming.

Het hoofdrapport kan hier worden gedownload Naar een Professioneel Jagersteam Fryslân - aanbevelingendocument 180221 2021-180221-D-v2 .pdf

Wilt u weten wat Gedeputeerde Staten van Fryslân met het onderzoek hebben gedaan? Zie hier de adviesbrief van GS aan Provinciale Staten

Brief DS Afhandeling motie provinciaal professioneel faunabeheerdersteam 20210706.pdf


Ecologische begeleiding Steenmarterbeheer

Monitoring en Onderzoek

Opdrachtgever: Provincie Fryslân


Sinds 2017 neemt ons bureau deel aan een langlopend onderzoek, uitgevoerd door Jasja Dekker Zoogdierecologie en Bob Jonge Poerink (Ecosensys) naar de predatie door steenmarters op weidevogels in Fryslân.

Vanaf begin 2020 heeft de provincie Fryslân - mede op basis van voornoemd onderzoek - besloten in meer weidevogelgebieden actief predatorbeheer toe te staan, en met name gericht op het voorkomen van predatie door steenmarters.

Aan Boerema & van den Brink B.V. is opdracht gegeven om in al deze gebieden de ecologische begeleiding te verzorgen. Dit houdt in dat de ontheffinghouders en de personen die het predatorbeheer uitvoeren met raad en daad worden ondersteund. Gericht op het voorkomen van aantasting dierenwelzijn, juiste uitvoering van het vangprotocol alsook zonodig beoordelen van (al dan niet aanwezige) verstoringsrisico's voor andere soorten in de gebieden.Praktijkanalyse Fryske Guozzeoanpak

Een onderzoek naar de ervaringen van boeren, jagers en terreinbeheerders met de uitvoering van de ‘Fryske Guozzeoanpak’. Aanbevelingen voor nieuw beleid.

Door de provincie Fryslân is aan Boerema & Van den Brink B.V. opdracht gegeven om een ‘praktijkanalyse’ uit te voeren naar de ervaringen van grondgebruikers en jachtaktehouders met de uitvoering van het Friese ganzenbeleid.

De resultaten van dit onderzoek zal één van de pijlers moeten vormen van een totale evaluatie van het ganzenbeleid zoals is vastgelegd in de beleidsnota Gans in Balans en ook input leveren voor het nieuwe ganzenbeleid dat in 2023 moet worden vastgesteld.

Dit onderzoek richt zich op de ervaringen van mensen in het veld die te maken hebben met de uitvoering van handelingen op grond van de uitvoeringsnota Fryske Guozzeoanpak, de nu geldende faunabeheerplannen ganzen en de genomen besluiten (vrijstelling en ontheffingen).

Het onderzoek is gestart in augustus 2021 en loopt door tot eind oktober 2021. In die periode voeren wij keukentafelgesprekken met boeren en jagers om kennis te nemen van hun ervaringen met het beleid en de uitvoeringsregeling. Ook houden wij interviews met vertegenwoordigers van boeren- en jagersorganisaties en Terreinbeherende organisaties. Verder spreken wij natuurlijk ook vertegenwoordigers van Agrarische Natuurverenigingen. Ook zij hebben te maken met de gevolgen voor hun rollen en taken voor agrarisch natuurbeheer en de invloed van ganzen daarop.


Het onderzoek is afgerond. Zie hieronder het eindrapport met aanbevelingen staan richting Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Eindrapport Praktijkanalyse Fries Ganzenbeleid 23 december 2021 Boerema & Van den Brink.pdf

Bijlagendocument Rapport Praktijkanalyse Fries Ganzenbeleid .pdf


Natuurtoets Gebiedsbescherming Zuidlaardermeergebied


In opdracht van de Provincie Groningen is door Boerema & Van den Brink een zogenaamde Natuurtoets Gebiedsbescherming Zuidlaardermeergebied uitgevoerd. Deze toets richt zich op de vraag of bepaalde faunabeheerhandelingen (bestrijding Invasieve exoot Rosse Stekelstaart en bestrijding vos ter bescherming van de weidevogelstand) kunnen leiden tot negatieve effecten op de instandhoudingdoelen die voor dit gebied gelden.

Conclusie is dat dit niet het geval kan zijn. Zeker wanneer bij de uitvoering van de handelingen wordt voldaan aan een aantal zorgvuldigheidsvoorwaarden, zoals voldoende afstand houden tot kwetsbare soorten. En om bepaalde handelingen die intrinsiek al bedoeld zijn om verstoring te veroorzaken, buiten de perioden worden uitgevoerd waarbinnen met name broedvogels, weliswaar onbedoeld, gevolgen kunnen ondervinden van deze verstoring.


De toets kan hier worden gedownload: 2021 Toets Natura 2000 Zuidlaardermeer - Faunabeheer Def 150321aanv.pdf


Quick Scan Soortbescherming Kollumerland


Begin 2021 hebben wij binnen de gemeente Kollumerland een aantal Quick Scan's Soortenbescherming uitgevoerd. Deze onderzoeken hadden betrekking op voorgenomen verbouwingen en ook vervangende nieuwbouw van een aantal woningen binnen deze gemeente. Voorbeeld hiervan was de verbouwing van de woonboerderij genaamd “Rintjeshoek”. Dit is de voormalige dijkwachterswoning vlak onder de oude zeedijk waarop nog steeds het zogenaamde contributiehuisje te zien is.

Een interessante en historische lokatie. Tijdens dit onderzoek kon ook mooi het invliegen van de Laatvlieger in het oude Sylhok worden vastgelegd. Zie onderstaande foto.

Startnotitie Invasieve Exoten Fryslân


Op verzoek van de provincie Fryslân hebben wij gezorgd voor een inhoudelijk correcte tekst voor de startnotitie Invasieve Exoten Fryslân.

Deze startnotitie vormt de basis voor het nieuw te ontwikkelen invasieve exotenbeleid voor deze provincie. Het schrijven en vaststellen van het exotenbeleid wordt voorzien in 2022.

Website Predatorenbeheer

Voor de veldmensen die in Groningen en Friesland zijn belast met het uitvoeren van de vangacties steenmarters hebben wij een besloten website ontwikkeld waarin met beeld en tekst informatie wordt gegeven over het herkennen van de steenmarters, geslachtsbepaling, het vangen en doden met inachtneming van eisen rond dierenwelzijn. Ook informatie over de technische inhoudelijke eisen die gesteld worden aan de te gebruiken vang- en dodingsmiddelen.

Quick Scan Soortbescherming verplaatsing Waddenloods


In opdracht van Stichting Geïntegreerde Visserij hebben wij eind Juni een quick scan uitgevoerd in Lauwersoog. Dit in verband met de beoogde verplaatsing van de Waddenloods naar een andere locatie in het havengebied. De verplaatsing van de Waddenloods is noodzakelijk vanwege het voornemen om op de locatie waar de loods nu gesitueerd is het Wereld Erfgoed Centrum Waddenzee te ontwikkelen en te bouwen.