Ganzenbeheer Fryslân

Onderzoek en ontheffingverlening

Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Er is bij de provincie de wens om alle verjaagactiviteiten in het kader van schadebestrijding ganzen te harmoniseren. De vraag aan Boerema & van den Brink is om advies te geven op welke wijze de besluitvorming daartoe kan worden aangepast. Het advies bevat een analyse van de huidige situatie (besluiten Wnb), gekoppeld aan een voorstel voor harmonisatie teksten en voorschriften nieuwe besluitvorming.

Ecologische begeleiding Steenmarterbeheer

Monitoring en Onderzoek

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Sinds 2017 neemt ons bureau deel aan een langlopend onderzoek, uitgevoerd door Jasja Dekker Zoogdierecologie en Bob Jonge Poerink (Ecosensys) naar de predatie door steenmarters op weidevogels in Fryslân.

Vanaf begin 2020 heeft de provincie Fryslân - mede op basis van voornoemd onderzoek - besloten in meer weidevogelgebieden actief predatorbeheer toe te staan, en met name gericht op het voorkomen van predatie door steenmarters.

Aan Boerema & van den Brink B.V. is opdracht gegeven om in al deze gebieden de ecologische begeleiding te verzorgen. Dit houdt in dat de ontheffinghouders en de personen die het predatorbeheer uitvoeren met raad en daad worden ondersteund. Gericht op het voorkomen van aantasting dierenwelzijn, juiste uitvoering van het vangprotocol alsook zonodig beoordelen van (al dan niet aanwezige) verstoringsrisico's voor andere soorten in de gebieden.

Zie verder onze aparte informatiepagina.

Nieuw Faunabeheerplan Damherten duingebieden

Ecologische en juridische review


Er wordt hard gewerkt om een nieuw faunabeheerplan op te stellen voor het beheer van damherten in de Noord- en Zuid-Hollandse duingbieden.

Door Boerema & van den Brink is een eerste concept van dit faunabeheerplan onderworpen aan een review op volledigheid.

Met de adviezen voor verbetering kunnen de schrijvers nu verder werken aan een juridisch houdbaar, maar ook in de praktijk toepasbaar nieuw Faunabeheerplan Damherten 2020-2026

Meer informatie over het beheer van damherten kunt u op onze eigen 'damhertenpagina' vinden.

Faunabeheerplan Ree Zeeland (aanvulling)

PLANVORMING/ONDERBOUWING

Opdrachtgever: Faunabeheereenheid Zeeland


De opdracht aan Boerema & van den Brink B.V. betreft een aanvulling op het reeds vastgestelde en in werking zijnde Faunabeheerplan Ree 2018-2023.


Faunabeheerplan Jacht en vrijgestelde soorten Zeeland

PLANVORMING/ONDERBOUWING

Opdrachtgever: Faunabeheereenheid Zeeland

In opdracht van de Faunabeheereenheid Zeeland wordt een nieuw Faunabeheerplan Jacht en vrijgestelde soorten voorbereid.


Onderzoek verstoringseffecten recreatie

ONDERZOEK - SOORTEN

Opdrachtgever: Het Nationaal Park De Hoge Veluwe


De opdracht aan Boerema & Van den Brink b.v. omvat het uitvoeren van een langjarig onderzoek naar de effecten van recreatie op een aantal kwetsbare soorten.

Door middel van monitoring op een aantal aggregatie niveau's wordt beoordeeld of en in welke mate recreatie gevolgen kan hebben voor deze soorten.

Plan van Aanpak Invasieve Exoten

PLANVORMING/BELEIDSFORMULERIN

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant


In opdracht van de provincie Brabant wordt een Plan van Aanpak opgesteld waarin is uitgewerkt hoe de provincie uitvoering geeft aan haar wettelijke taak tot bestrijding van invasieve exoten.

Faunabeheerplan Jacht en Vrijgestelde soorten

PLANVORMING/ONDERBOUWING

Opdrachtgever: Faunabeheereenheid Zeeland


In opdracht van de Faunabeheereenheid Zeeland wordt dit jaar een nieuw Faunabeheerplan Jacht en een Faunabeheerplan vrijgestelde soorten opgesteld.

Advies zonering recreatie N2000 Terschelling


ADVIES/JURIDISCH

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer


Aan Boerema & van den Brink is gevraagd een juridische toets uit te voeren over het door Staatsbosbeheer opgestelde recreatieve zoneringsbeleid en zoneringskaart.


Niet alle informatie kan op deze website worden gedeeld. Wanneer aan de orde vindt u hier later meer.

Juridische ondersteuning en advies


ADVIES/JURIDISCH

Opdrachtgever: diversen


Door Luuk Boerema worden meerdere partijen ondersteund middels juridisch advies. Onder andere inzake beroepen tegen Beheerplannen Natura 2000.

Niet alle informatie kan op deze website worden gedeeld. Wanneer aan de orde vindt u hier later meer.