ADVIEZEN


2019


PROJECTENPortfolio 2019

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten en adviezen waaraan wij in het afgelopen jaar mochten werken.

Damherten

Onderzoek en ontheffingverlening

Opdrachtgevers: Provincie Fryslân en Flevoland

In 2019 is meerdere malen beroep gedaan op Boerema & van den Brink om advies of om onderzoek uit te voeren inzake in het wild levende damherten. Wij hebben reeds een uitgebreid kennisdossier opgebouwd omtrent damherten.

Zie voor meer informatie onze pagina over damhertenBegin 2019 is in samenwerking met Jasja Dekker een inventarisatie afgerond naar het voorkomen van damherten in de provincie Fryslân. Naast deze inventarisatie hebben wij ook adviezen aan Gedeputeerde Staten gegeven op welke wijze de damhertenpopulaties beheerd zouden moeten worden en op welke termijn ingrijpen noodzakelijk is.

In opdracht van de provincie Flevoland hebben wij de onderbouwing geschreven voor ontheffing afschot van damherten in het Horsterwold. Inmiddels hebben GS met gebruikmaking van onze onderbouwing de ontheffing verstrekt

20190801-Ontheffing_Damhert_leefgebied_Horsterwold.pdf

Predatorbeheer Weidevogels

Onderzoek, beheer en plannen

Opdrachtgevers: Provincie Fryslân, Collectief Groningen West

Over de afgelopen jaren is meerdere malen beroep gedaan op Boerema & van den Brink B.V. voor onderzoek, maar ook juridische ondersteuning in relatie tot predatorbeheer. Niet alleen de wolf, maar ook de kleinere predatoren blijken toch meer schade aan kwetsbare fauna aan te brengen dan algemeen werd aangenomen. Wij hebben ook hierover reeds een uitgebreid kennisdossier opgebouwd. Zie voor meer informatie (link fungeert nog niet)


Sinds 2017 neemt ons bureau deel aan een langlopend onderzoek, uitgevoerd door Jasja Dekker Zoogdierecologie en Bob Jonge Poerink (Ecosensys) naar de predatie door steenmarters op weidevogels in Fryslân. Vanaf 2018 worden middels een proef in een weidevogelgebied actief steenmarters weggevangen en gedood. Onderzoek wordt gedaan wat de effecten van dit beheer zijn en of dit leidt tot verhoging van de overlevingskansen van nesten en kuikens van weidevogels. Onder verantwoording van Boerema & van den Brink B.V. zijn de vang en dodingshandelingen uitgevoerd. Zie verder onze aparte informatiepagina.

In opdracht van het Collectief Groningen West hebben wij, in samenwerking met Bob Jonge Poerink van Ecosensys, voor de provincie Groningen een Predatiebeheerplan Weidevogels geschreven.

Predatiebeheerplan Groningen Hoofddocument Protocol 290719.pdf


Ook schreven wij de inhoudelijke onderbouwing geschreven voor hoofdstuk 7 van het nieuwe Faunabeheerplan Groningen (Predatiebeheer en Weidevogelbescherming.

(download later beschikbaar)

Biotoopbeoordeling Waterspitsmuis

ONDERZOEK - HABITAT/BIOTOOP

Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland


Door de gemeente Het Hogeland (voormalige gemeente De Marne) is aan Boerema & van den Brink B.V opdracht gegeven om een beoordeling uit te voeren of een locatie (mogelijk) geschikt is als biotoop voor waterspitsmuizen (Neomys Fodiens).

Op basis van de beoordeling (Hoofdstuk 4) zijn de volgende conclusies van toepassing:

  • Er zijn geen waarnemingen van waterspitsmuizen bekend in of in de nabije omgeving
  • Locatie betreft voedselarme waterpartij, met zuurstofarme situaties, ontbrekende ruige en opgaande oevervegetaties in combinatie met een steil talud. Verder is sprake (geweest) van opgaande bosvorming waardoor opgaande oevervegetaties over langere periode niet zijn voorgekomen.
  • Leefgebied ontbreekt of is onvoldoende geschikt (suboptimaal biotoop).

Rapport op aanvraag beschikbaar

Brink, D.B. van den, M.Sc. (2019). Beoordeling sloottalud Strandweg Lauwersoog op geschiktheid biotoop waterspitsmuis (Neomys fodiens). Rapport Boerema & van den Brink 2019/02, 14 januari 2019, Houwerzijl/Nederland

Vleermuisonderzoek Lauwersoog

ONDERZOEK - SOORTEN

Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland


De opdracht aan Boerema & Van den Brink b.v. omvat het uitvoeren van een vervolgonderzoek naar een aantal soortgroepen ter plaatse van de beoogde locatie van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Ecosensys Zuurdijk.

Uit het uitgevoerde onderzoek met de batcorder volgt dat het plangebied (en de nabije omgeving) van belang is voor diverse migrerende vleermuissoorten.

De locatie van de haven Lauwersoog is een belangrijk knooppunt voor migrerende vleermuissoorten. Met name voor de langs de kust trekkende soorten als ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis. Maar ook is het gebied van belang voor de schaars voorkomende tweekleurige vleermuizen. Lauwersoog ligt ook op een kruispunt van twee migratieroutes van de meervleermuis, zijnde een soort waarvoor Nederland verplicht is om Speciale Beschermingszones aan te wijzen.

Rapport op aanvraag beschikbaar

Inventarisatie natuurwaarden herstel aarbevingsschade

ONDERZOEK - SOORTEN

Opdrachtgever: VIIA

Onder generieke ontheffing versterkingsoperatie Groningen


Het onderzoek richt zich op het inventariseren of op de locatie waar herstelwerkzaamheden plaatsvinden zich beschermde soorten kunnen bevinden. Met name richt het onderzoek zich op het voorkomen van vleermuizen.


Eind augustus heeft een tweede inventaristatieronde plaatsgevonden. Daarbij is gebleken dat het gebouw 'natuurvrij' is. De voorgenomen werkzaamheden kunnen ongehinderd doorgang vinden.


Advies omtrent taakverdeling, rol en inzet van instrumenten van de FBE Drenthe en de Provincie

ADVIES/JURIDISCH

Opdrachtgever Provincie Drenthe


Vanuit de provincie Drenthe is aan Trip Advocaten te Assen een aantal vragen gesteld naar aanleiding van onduidelijkheden omtrent de taakverdeling, rol en inzet van instrumenten van de FBE Drenthe en de Provincie. Vanuit de FBE Drenthe is Luuk Boerema gevraagd om bij te dragen aan de antwoorden van Trip Advocaten. Luuk heeft het concept-advies van Trip Advocaten beoordeeld en reactie en feedback gegeven. Hieruit is een door Trip en Boerema & van den Brink B.V. gezamenlijk gedragen onafhankelijk advies geformuleerd richting de Provincie Drenthe.

Het advies kan niet worden gedeeld. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan met ons contact op.

Advies Vergunningaanvraag N2000 Zeevang


ADVIES/JURIDISCH

Opdrachtgever: FBE Noord-Holland


Aan Boerema & van den Brink is gevraagd advies te geven over de door de FBE ingediende aanvraag N2000 voor het gebied Zeevang voor het uitvoeren van verschillende faunabeheershandelingen.

De RUD die de aanvraag in behandeling heeft wilde aanvullende informatie en de toetsing zou onvoldoende zijn.

Het advies houdt in dat de FBE allereerst zo veel mogelijk gebruik blijft maken van de vrijstellingen uit het Beheerplan N2000 polder Zeevang. Daarnaast kunnen uitvoeringsplannen worden opgesteld voor beheer van ganzen en overige soorten.

Er hoeft geen soortenbeschermingsontheffing te worden aangevraagd voor beheer en schadebestrijding, alsook niet voor de uitoefening van de jacht in het gebied.

Het advies kan niet worden gedeeld. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan met ons contact op.

Juridische ondersteuning en advies


ADVIES/JURIDISCH

Opdrachtgever: diversenDoor Luuk Boerema zijn in het afgelopen jaar meerdere partijen ondersteund middels juridisch advies. Onder andere inzake beroepen tegen Beheerplannen Natura 2000.

Niet alle informatie kan op deze website worden gedeeld.