PRIVACYVERKLARING

Boerema & van den Brink B.V., gevestigd aan Hoofdstraat 43, 9973 PE Houwerzijl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.boerema-vdbrink.nl Hoofdstraat 43, 9973 PE Houwerzijl

D.B. van den Brink is de Functionaris Gegevensbescherming van Boerema & van den Brink B.V. Hij/zij is te bereiken via bob@boerema-vdbrink.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boerema & van den Brink B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij registreren of verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van u.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers van welke leeftijd dan ook.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boerema & van den Brink B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het registreren en controleren van overeenkomsten die met u zijn of worden afgesloten
  • De afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Boerema & van den Brink B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Boerema & van den Brink B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boerema & van den Brink B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boerema & van den Brink B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar na ontvangst van de door u verstrekte (persoons)gegevens, tenzij wij, op grond van wettelijke regels, voor een langere termijn verplicht worden deze gegevens te bewaren.

Reden voor deze bewaartermijn: De correcte en volledige afhandeling van contracten en diensten; nazorg en controle financiƫle administratie.

De bewaartermijn kan langer zijn indien wij hiertoe wettelijke verplicht zijn, met name op grond van de belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boerema & van den Brink B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boerema & van den Brink B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boerema & van den Brink B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boerema & van den Brink B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boerema-vdbrink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Boerema & van den Brink B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boerema & van den Brink B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boerema-vdbrink.nl